تجهیزات


مرکز تحقیقات دارورسانی نانو از نظر تجهیزات یکی از بهترین مراکز در منطقه می باشد. دستگاه ها و وسایل مورد استفاده در این مرکز همگی در زمینه نانو قابل استفاده هستند. دستگاه های زیر در مرکز نانو موجود بوده که توسط اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه های سطح استان کرمانشاه و استان های همجوار قابل استفاده می باشند.