نانو دراپ

دستگاه نانودراپ 2000c         -      Nanodrop Spectrophotometer 2000c

نانودراپ

 

این دستگاه قادر است تنها با استفاده از 1 الی 2 میکرولیتر از نمونه و یا نمونه به اندازه ی حجم کووت را در زمانی کمتر از 10 ثانیه در کلیه طول موج های موجود در طیف مورد نظر با دقت 1 نانومتر، اسکن نماید و غلظت یا جذب نوری ماده مورد نظر را تعیین کند. با توجه به سرعت بسیار بالای دستگاه و میزان کم نمونه مصرفی، کاربران این دستگاه قادر خواهند بود ضمن صرفه جویی در زمان و هزینه، بسیاری از آزمایشات ژنومیکس، پرو تئومیکس و بیوشیمی را کنترل کیفی و بهینه نمایند. ویژگی های این دستگاه عبارتند از:

 

·        قابلیت اندازه گیری غلظت و کیفیت اسید های نوکلئیک از ng/ml 2 تا  ng/ml 15000 بدون نیاز به رقیق سازی نمونه (حجم نمونه 0/5 تا 2 میکرو لیتر) در محدوده زمان اندازه گیری کمتر از 5 ثانیه

.       حجم های کم (0/5 میکرولیتر) برای نمونه های غلیظ اسید نوکلئیک و پروتئین ممکن است استفاده می­شود.

·        محدوده طول موج: nm   190-840 با دقت جذب نوری abs 0/003

·        اندازه گیری غلظت پروتئین ها - اندازه گیری دانسیته سلول­ها

·        اندازه گیری و تعیین غلظت RNA, dsDNA, ssDNA اولیگونوکلئوتیدها در حجم یک میکرو لیتر بدون احتیاج به رقیق سازی نمونه

·        اندازه گیری غلظت پروتئین های خالص بصورت مستقیم

·        اندازه گیری غیر مستقیم غلظت میکس پروتئینی با رسم منحنی استاندارد

·        تعیین غلظت اولیگونوکلئوتیدهای نشاندار شده جهت استفاده در Microarray

·        قابلیت ذخیره­سازی اتوماتیک کلیه اندازه گیری­ها به تفکیک جذب در هر نانومتر

.       استفاده از این تکنولوژی (اسپکتروفوتومتر نانو 2000 طیف کامل) قابلیت اندازه گیری غلظت نمونه تا 200 برابر بیشتر از نمونه های اندازه گیری شده توسط کووت استاندارد را دارد

 این دستگاه هم اکنون در آزمایشگاه مرکز موجود بوده و اساتید و دانشجویان از گروه های آموزشی شیمی، بیوشیمی، نانو، زیست و ... می توانند از آن استفاده نمایند