مرتبه علمی: استادیار

       دکترای تخصصی شیمی آلی از دانشگاه زنجان

                         پسا دکتری نانوبیومتریال از دانشگاه صنعتی شریف           

عضو هیات علمی پژوهشی مرکز دارورسانی نانو از تاریخ 1/8/95

زمینه های تحقیقاتی

*سنتز و مهندسی نانوبیومتریال ها و کاربرد انها در انتقال ژن و دارو

*سنتز هتروسیکلهای جدید و بررسی برهمکنش انها با DNA و پروتئین

*طراحی داربستهای زیست سازگار جهت بکارگیری ان در پزشکی بازساختی

*تعداد مقالات: 18

*تعداد طرحهای پژوهشی: 14

Dr Aram Rezaei CV  CV