دکتر مجتبی شمسی پور

دکترای تخصصی شیمی تجزیه

مرتبه علمی: استاد

 

دکتر سهیلا کاشانیان

دکترای تخصصی بیوشیمی

مرتبه علمی: استاد

دکتر محمد باقر قلیوند

دکترای تخصصی شیمی تجزیه

                              مرتبه علمی: استاد                                 

دکتردانیال کهریزی
دکتری مهندسی تولیدوزنتیک گیاهی
مرتبه علمی:استاد

دکتر مجتبی تاران
گروه زیست شناسی
مرتبه علمی: دانشیار


تاریخ بروزرسانی : ۲۲ مهر ۱۳۹۹ ۱۱:۴۹