مرتبه علمی: استادیار

 دکترای تخصصی نانوبیوتکنولوژی دانشگاه رازی کرمانشاه

عضو هیات علمی پژوهشی مرکز دارورسانی نانو از تاریخ 10/5/97

زمینه­های تحقیقاتی:

      *دارورسانی نانو

      *مدلسازی مولکولی

      *نانوذرات فلورسانس کربن دات و کوانتوم دات

      *برهمکنش­های نانوذرات و ماکرومولکول­های زیستی

      *تعداد مقالات : 16

      *تعداد طرح : 12   

برای مشاهده رزومه کلیک کنید  CV