مرتبه علمی: استاد یار
دکترای تخصصی نانو بیوتکنولوژی
عضو هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

دکتر سهیلا محمدی