دکتر مجتبی شمسی پور

دکترای تخصصی شیمی تجزیه

مرتبه علمی: استاد

 

دکتر سهیلا کاشانیان

دکترای تخصصی بیوشیمی

مرتبه علمی: استاد

 

دکتر محمد باقر قلیوند

دکترای تخصصی شیمی تجزیه

                             مرتبه علمی: استاد                               

 

دکتر دانیال کهریزی

دکترای مهندسی تولید وژنتیک گیاهی

مرتبه علمی: استاد

 

دکتر مجتبی تاران

گروه زیست شناسی

مرتبه علمی: دانشیار


تاریخ بروزرسانی : ۲۲ مهر ۱۳۹۹ ۱۱:۱۱