تجهیزات و آزمایشگاه های در دسترس مرکز تحقیقات دارورسانی نانو

Ø    آزمایشگاه تحقیقاتی مرکز تحقیقات دارورسانی نانو

Ø    آزمایشگاه مرکزی دانشکده داروسازی

Ø    آزمایشگاه کشت سلول گروه فارماکولوژی

Ø    آزمایشگاه آنالیز دستگاهی گروه شیمی دارویی

Ø    آزمایشگاه الکتروشیمی گروه شیمی دارویی

Ø    آزمایشگاه تحقیقاتی گروه فارماسیوتیکس

Ø    آزمایشگاه مرکزی دانشگاه رازی


تاریخ بروزرسانی : ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۱۱:۰۶

                                                                                                            

تجهیزات و آزمایشگاه های در دسترس مرکز تحقیقات دارورسانی نانو

Ø    آزمایشگاه تحقیقاتی مرکز تحقیقات دارورسانی نانو

Ø    آزمایشگاه مرکزی دانشکده داروسازی

Ø    آزمایشگاه کشت سلول گروه فارماکولوژی

Ø    آزمایشگاه آنالیز دستگاهی گروه شیمی دارویی

Ø    آزمایشگاه الکتروشیمی گروه شیمی دارویی

Ø    آزمایشگاه تحقیقاتی گروه فارماسیوتیکس

Ø    آزمایشگاه مرکزی دانشگاه رازی