مرتبه علمی: استادیار
دکترای تخصصی نانوفناوری پزشکی
عضو هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

رزومه دکتر هادی صمدیان