آدرس مرکز: مرکز تحقیقات دارو رسانی نانو، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

آدرس پستی: کرمانشاه- بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه - بلوار پرستار – دانشکده داروسازی
 کد پستی: 6734667149 ، صندوق پستی: 1673 -67145

تلفن: 4276488 و 4276489 -0831 
دورنگار: 4276493 -0831

e-mail: nanomed@kums.ac.ir

 


تاریخ بروزرسانی : ۹ تیر ۱۳۹۸ ۱۱:۰۱