تماس با ما


آدرس مرکز:
مرکز تحقیقات دارو رسانی نانو، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

 آدرس پستی: کرمانشاه- بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه - بلوار پرستار – دانشکده داروسازی

کد پستی: 6734667149 ، صندوق پستی: 1673 -67145

تلفن: 4276488 و 4276489 -0831

دورنگار: 4276493 -0831