دکترای تخصصی شیمی دارویی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مرتبه علمی: استاد

زمینه های تحقیقاتی

Ø     شیمی دارویی محاسباتی

Ø     آنالیز ترکیبات دارویی

Ø     آنالیز ترکیبات نانو

Ø     سنتز ساختارهای نانو

Ø     شبیه سازی سیستم های نانو

Ø     تعداد مقالات : 93

Ø    تعداد طرحها: 52