دکترای تخصصی فارماسیوتیکس از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مرتبه علمی: دانشیار

معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
عضو هیئت علمی گروه فارماسیوتیکس

زمینه های تحقیقاتی

Ø     سامانه های دارورسانی نوین

Ø     میکرو و نانو تکنولوژی دارویی

Ø     تعداد طرحهای تحقیقاتی: 38

تعداد مقالات : 45