دکترای تخصصی بیوتکنولوژی کاربردی از دانشگاه تهران

مرتبه علمی: استاد

Ø     مدیر پژوهش دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

Ø     رئیس مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی

زمینه های تحقیقاتی

Ø     تجمعات آمیلوییدی

Ø     مهار آنزیمی

Ø     میان کنش دارو - پروتئین

Ø     تعداد مقالات : 102

Ø     تعداد طرحها: 98