دکترای تخصصی بیومواد از دانشگاه صنعتی اصفهان

مرتبه علمی: دانشیار

هیئت علمی گروه فارماسیوتیکس

مدیر گروه بیومواد دارویی

زمینه های تحقیقاتی

Ø     سیستم های دارورسانی

Ø     مهندسی بافت

Ø      کاربرد سیستم های میکروسیالی در علوم پزشکی

Ø     سنتز زیست مواد پلیمری

Ø     استفاده از سیستم های پلیمری میکرو/نانو مقیاس برای انتقال دارو/ ژن

Ø     کاربرد سیستم های ژن رسانی در مهندسی بافت

Ø     تعداد طرحها : 55

Ø     تعداد مقالات: 61