دکترای تخصصی فارماسیوتیکس از دانشگاه شهید بهشتی تهران

مرتبه علمی: استاد

ریاست دانشکده داروسازی همدان

زمینه های تحقیقاتی

Ø     بررسی فارماکوکینتیک داروها در بدن انسان و حیوانات آزمایشگاهی

Ø     طراحی مدلهای مختلف فارماکوکینتیکی داروها

Ø     ساخت و ارزیابی سیستمهای نوین دارورسانی

Ø     تعداد طرح ها: 44

Ø     تعداد مقالات:  29