دکترای تخصصی نانوتکنولوژی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

مرتبه علمی:دانشیار

   رئیس مرکز تحقیقات دارورسانی نانو

  مدیر گروه نانوفناوری پزشکی

زمینه های تحقیقاتی

Ø     بایوسنسورها و ایمونوسنسورها

Ø     سنسورا الکتروشیمیایی جهت اندازه گری داروها در نمونه های حقیقی

Ø     سنتز نانوساختارهای حامل دارو از جمله نانوذرات ، نقاط کوانتومی و ...

Ø     تهیه نانوالیاف توسط روش الکتروریسندگی و کاربرد آن در دارورسانی

Ø     تعداد مقالات: 27

Ø    تعداد طرحهای تحقیقاتی: 35