مرتبه علمی: استادیار

دکترای پژوهشی زیست فناوری دارویی- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تبریز

عضو هیات علمی پژوهشی مرکز دارورسانی نانو از تاریخ 28/7/97

زمینه های تحقیقاتی:

     *دارورسانی هوشمند

     *مهندسی بافت

     *کامپوزیت های دندانی  

     *شیمی پلیمر 

     *سنتز و کاربرد نانو ذرات مختلف

     *تعداد مقالات: 87

     *تعداد طرح ها: 3